სასარგებლო რჩევები

როგორ გავაკეთოთ ვებ ქვესტი

Pin
Send
Share
Send
Send


ახლა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სტუდენტების უმეტესობა თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, ეს მათთვის ამარტივებს ინფორმაციის მოძიების პროცესს, მის დამუშავებასა და სხვადასხვა საპრეზენტაციო ფორმით მოწოდებას. ამრიგად, კომპიუტერის გამოყენება სტუდენტთა დიზაინის საქმიანობაში, როგორც ინსტრუმენტი შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, ხელს უწყობს რამდენიმე მიზნის მიღწევას:

 • გაზრდილი მოტივაცია თვით სწავლებისთვის,
 • ახალი კომპეტენციების ფორმირება,
 • შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზაცია,
 • პირადი თვითშეფასების ზრდა,
 • საგანმანათლებლო პროცესში გამოცხადებული პიროვნული თვისებების განვითარება (მაგალითად, პოეტური, მუსიკალური, მხატვრული შესაძლებლობები).

ამჟამად, საქმიანობის სხვადასხვა სფეროებში არის დეფიციტი, რომლებსაც შეუძლიათ დამოუკიდებლად და გუნდში წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრა, ამის გაკეთება ინტერნეტის გამოყენებით. ამრიგად, სტუდენტთა ნამუშევრები საპროექტო საქმიანობის ასეთივე ვარიანტში, როგორც ვებ – ძიება, დივერსიფიკაციას უწევს სასწავლო პროცესს, აქცევს მას ცოცხლად და საინტერესო. მიღებული გამოცდილება მომავალში ნაყოფს გამოიღებს, რადგან ამ პროექტზე მუშაობისას უამრავი კომპეტენცია ვითარდება:

 • ისტ-ის გამოყენებას პროფესიონალური პრობლემების გადასაჭრელად (მათ შორის, საჭირო ინფორმაციის ძებნა, სამუშაო შედეგების პრეზენტაცია კომპიუტერული პრეზენტაციების, ვებსაიტების, ფლეშ ფილმების, მონაცემთა ბაზების და ა.შ.),
 • თვითგანათლება და თვითორგანიზება,
 • გუნდური მუშაობა (დაგეგმვა, ფუნქციების განაწილება, ურთიერთდახმარება, ურთიერთ კონტროლი),
 • პრობლემური სიტუაციის გადასაჭრელად რამდენიმე გზით მოძიების შესაძლებლობა, განსაზღვროთ ყველაზე რაციონალური ვარიანტი, გაამართლოთ თქვენი არჩევანი,
 • საზოგადოებრივი მეტყველების უნარი (სავალდებულოა პროექტების წინასწარ დაცვა და დაცვა ავტორების გამოსვლებით, კითხვებით, დისკუსიებით).

რა არის ვებ – ძიება?

”საგანმანათლებლო ვებ – ძიებაა ინტერნეტში, რომელთანაც სტუდენტები მუშაობენ კონკრეტული საგანმანათლებლო დავალების შესრულებისას. ასეთი ვებ – სტუმარი ვითარდება ინტერნეტის მაქსიმალური ინტეგრაციისთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო საგნებში, სასწავლო პროცესში ტრენინგის სხვადასხვა დონეზე. ისინი მოიცავს ერთ პრობლემას, საგანს, თემას და შესაძლოა ინტერსუბიტი იყოს. არსებობს ვებ – სტუმრების ორი ტიპი: მოკლევადიანი (მიზანი: ცოდნის გაღრმავება და მათი ინტეგრაცია, შექმნილია ერთიდან სამ გაკვეთილზე) და გრძელვადიანი სამუშაო (მიზანი: სტუდენტების ცოდნის გაღრმავება და ტრანსფორმაცია, შექმნილია დიდი ხნის განმავლობაში - შესაძლოა, ერთი სემესტრის ან სასწავლო წლისთვის ) საგანმანათლებლო ვებ – სტუმრების მახასიათებელია ის, რომ მასში მყოფი სტუდენტების დამოუკიდებელი ან ჯგუფური მუშაობისთვის საჭირო ინფორმაცია ან მასში განთავსებულია სხვადასხვა ვებსაიტებზე. გარდა ამისა, ვებ – ძიებაზე მუშაობის შედეგია სტუდენტების მუშაობის გამოქვეყნება ვებ – გვერდების და ვებსაიტების სახით (ადგილობრივად ან ინტერნეტით). ”(ი. ბიხოვსკი,„ საგანმანათლებლო ვებ – სტუმარი “).

ვებ – ძიების, როგორც სასწავლო დავალების შემქმნელნი არიან ბერნი დოდჯი, სანტ დიეგოს უნივერსიტეტის (აშშ) საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების პროფესორი. მან განსაზღვრა შემდეგი ტიპის დავალებები ვებ – სტუმრებისთვის.

 • მოთხრობა- თემის გაგების დემონსტრირება, რომელიც ეფუძნება სხვადასხვა წყაროების მასალების პრეზენტაციას ახალი ფორმატი: პრეზენტაციის შექმნა, პლაკატი, მოთხრობა.
 • დაგეგმვა და დიზაინი- გეგმის ან პროექტის შემუშავება მითითებულ პირობებზე დაყრდნობით.
 • თვით ცოდნა- პიროვნების კვლევის ნებისმიერი ასპექტი.
 • შედგენა- სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციის ფორმატის ტრანსფორმაცია: რეცეპტების წიგნის შექმნა, ვირტუალური გამოფენა, დროის კაფსულა, კულტურის კაფსულა.
 • კრეატიული ამოცანა- შემოქმედებითი ნამუშევარი გარკვეულ ჟანრში - პიესის, ლექსის, სიმღერის, ვიდეოკლიპის შექმნა.
 • ანალიტიკური დავალება - ინფორმაციის მოძიება და სისტემატიზაცია.
 • დეტექტივი, თავსატეხი, იდუმალი ამბავი. - დასკვნები კონფლიქტურ ფაქტებზე დაყრდნობით.
 • კონსენსუსის აშენება - მწვავე პრობლემის მოგვარების შემუშავება.
 • რეიტინგი - გარკვეული თვალსაზრისის გამართლება.
 • ჟურნალისტური გამოძიება - ინფორმაციის ობიექტური წარმოდგენა (მოსაზრებების და ფაქტების გამიჯვნა).
 • დარწმუნება - მეტოქეთა ან ნეიტრალური პირების გამოძახება.
 • სამეცნიერო კვლევა - უნიკალური ფენომენის საფუძველზე დაფუძნებული სხვადასხვა ფენომენის, აღმოჩენების, ფაქტების შესწავლა.

ვებ – ძიების სტრუქტურა, მისი ინდივიდუალური ელემენტების მოთხოვნები

ნათელია შესასვლელი, რომელშიც ნათლად არის აღწერილი მონაწილეთა ძირითადი როლები ან ქვესტირების სცენარი, წინასწარი სამუშაო გეგმა, მიმოხილვა მთელი ქვესტი.

ცენტრალური ამოცანარაც გასაგები, საინტერესო და გამოსადეგია. დამოუკიდებელი მუშაობის საბოლოო შედეგი მკაფიოდ არის განსაზღვრული (მაგალითად, კითხვების სერიას სთხოვს პასუხების პოვნა, იწერება პრობლემა, რომლის მოგვარებაც საჭიროა, განისაზღვრება პოზიცია, რომლის დაცვაც საჭიროა, განსაზღვრულია და სხვა საქმიანობა, რომელიც მიზნად ისახავს შედეგების დამუშავებას და წარმოდგენის საფუძველზე შეგროვებულ შედეგებს. ინფორმაცია).

ინფორმაციის რესურსების სია (ელექტრონული ფორმით - CD- ზე, ვიდეო და აუდიო მედიაზე, ქაღალდის ფორმით, ინტერნეტში განთავსებული რესურსების ბმულზე, თემასთან დაკავშირებული ვებსაიტების მისამართებზე) საჭიროა ამოცანის შესრულება. ეს სია უნდა იყოს ანოტირებული.

სამუშაო პროცედურის აღწერა, რომელიც უნდა დასრულდეს თითოეული მონაწილის მიერ დამოუკიდებელი დავალებების ძიებაში.

ვებ – ძიების შეფასების კრიტერიუმებისა და პარამეტრების აღწერა. შეფასების კრიტერიუმები დამოკიდებულია სასწავლო დავალებების ტიპზე, რომელთა გადაწყვეტა ხდება ვებ – ძიებაში.

სამოქმედო სახელმძღვანელო (როგორ მოვაწყოთ შეგროვებული ინფორმაციის ორგანიზება და წარდგენა), რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სასწავლო ნაწარმოების ორგანიზების სახელმძღვანელო კითხვების სახით (მაგალითად, დაკავშირებული ვადების დადგენასთან, ზოგადი კონცეფციის, ელექტრონული წყაროების გამოყენების შესახებ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ვებ – გვერდების „ბლანკების“ პრეზენტაციასთან და ა.შ.) .

დასკვნა, რომელიც აჯამებს იმ გამოცდილებას, რომელიც მიიღებს მონაწილეებს ვებ – ძიებაზე დამოუკიდებელი მუშაობის დროს. ზოგჯერ გამოსაყენებელია რიტორიკული კითხვების დასმა, რომლებიც ასტიმულირებენ სტუდენტთა აქტივობას მომავალში ექსპერიმენტების გასაგრძელებლად.

ქვესტიდის ეტაპები

საწყისი ეტაპი (გუნდი)

სტუდენტები გაეცნობიან არჩეული თემის ძირითადი ცნებებს, მსგავსი პროექტების მასალებს.
გუნდში როლები ნაწილდება: 1-4 ადამიანი 1 როლზე.
გუნდის ყველა წევრი უნდა დაეხმაროს ერთმანეთს და ისწავლოს კომპიუტერულ პროგრამებთან მუშაობა.

როლის ეტაპი

ინდივიდუალური გუნდური მუშაობა საერთო შედეგისთვის. მონაწილეები ერთდროულად, შერჩეული როლების შესაბამისად, ასრულებენ დავალებებს. ვინაიდან სამუშაოს მიზანი კონკურენტუნარიანი არ არის, ვებ – ძიებაზე მუშაობის პროცესში გუნდის წევრები გაწვრთნილი არიან კომპიუტერულ პროგრამებთან და ინტერნეტით მუშაობის უნარ-ჩვევებში. გუნდი ერთობლივად აჯამებს თითოეული დავალების შედეგებს, მონაწილეები გაცვლიან მასალებს საერთო მიზნის მისაღწევად - საიტის შექმნა.

1) კონკრეტული თემის შესახებ ინფორმაციის მოძიება,
2) საიტის სტრუქტურის შემუშავება,
3) საიტისთვის მასალების შექმნა,
4) საიტისთვის მასალების დასრულება.

დასკვნითი ეტაპი

გუნდი ერთად მუშაობს, მასწავლებლის ხელმძღვანელობით და გრძნობს საკუთარ პასუხისმგებლობას ინტერნეტში გამოქვეყნებული კვლევის შედეგების შესახებ.

პრობლემის შესწავლის შედეგების საფუძველზე ფორმდება დასკვნები და წინადადებები. ტარდება დასრულებული სამუშაოების კონკურსი, სადაც ფასდება დავალების გააზრება, გამოყენებული ინფორმაციის სანდოობა, მოცემულ თემასთან მისი კავშირი, კრიტიკული ანალიზი, თანმიმდევრულობა, სტრუქტურირებული ინფორმაცია, პოზიციების გარკვევა, პრობლემის გადაჭრის მიდგომები, ინდივიდუალურობა და პრეზენტაციის პროფესიონალიზმი. როგორც მასწავლებლები, ასევე სტუდენტები მონაწილეობენ შედეგების შეფასებაში დისკუსიის გზით ან ინტერაქტიული კენჭისყრით.

ქსელური ვებ – სტუმრების რეალური განთავსებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს სტუდენტების მოტივაცია სწავლის საუკეთესო შედეგების მისაღწევად.

სტუდენტთა შესრულების კრიტერიუმები

დიდი

კარგად

დამაკმაყოფილებელი

დავალების გააზრება

სამუშაო აჩვენებს დავალების ზუსტად გააზრებას.

მოიცავს მასალებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია თემასთან, და მასალები, რომლებიც მას არ უკავშირდება, შეზღუდული რაოდენობის წყაროების გამოყენებით.

შედის მასალები, რომლებიც უშუალოდ არ უკავშირდება თემას, გამოიყენება ერთი წყარო, შეგროვილი ინფორმაცია არ არის გაანალიზებული და არ არის შეფასებული.

დავალება

შეფასებულია სხვადასხვა პერიოდის ნამუშევრები, დასკვნები დასაბუთებულია, ყველა მასალა პირდაპირ კავშირშია თემასთან, წყაროების ციტირება ხდება სწორად, გამოიყენება ინფორმაცია სანდო წყაროებიდან.

ყველა ინფორმაცია არ არის მიღებული საიმედო წყაროდან, ზოგიერთი ინფორმაცია არის ზუსტი ან არ არის უშუალოდ დაკავშირებული თემასთან.

მასალების, ინფორმაციის შემთხვევითი შერჩევა თემასთან არაზუსტია ან შეუსაბამო, არ არის არასრული პასუხები კითხვებზე, არ ხდება მცდელობები ინფორმაციის შეფასებისა ან გაანალიზების მიზნით.

მუშაობის შედეგი

ინფორმაციის მკაფიო და ლოგიკური წარმოდგენა, ყველა ინფორმაცია პირდაპირ კავშირშია თემასთან, ზუსტი, კარგად სტრუქტურირებული და რედაქტირებული. აჩვენებს მასალის კრიტიკულ ანალიზს და შეფასებას, პოზიციის გარკვეულობას.

სიზუსტე და სტრუქტურირებული ინფორმაცია, მიმზიდველი დიზაინის მუშაობა. საკუთარი პოზიცია და ინფორმაციის შეფასება საკმარისად არ არის გამოხატული. ნამუშევარი მსგავსია სხვა სტუდენტური მუშაობისთვის.

მასალა ლოგიკურად არ არის სტრუქტურირებული და გარეგნულად არ არის მიმზიდველი, დასმულ კითხვებზე პასუხი არ არის მოცემული.

შემოქმედებითი მიდგომა

წარმოდგენილია პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვა მიდგომები. ნამუშევარი გამოირჩევა კაშკაშა პიროვნებით და გამოხატავს მიკროგრაფის თვალსაზრისს.

ნაჩვენებია ერთი თვალსაზრისი პრობლემასთან დაკავშირებით, გაკეთებულია შედარებები, მაგრამ დასკვნები არ არის გამოტანილი.

სტუდენტი უბრალოდ კოპირებს ინფორმაციას შემოთავაზებული წყაროებიდან, არ არსებობს კრიტიკული შეხედულება პრობლემასთან დაკავშირებით, ნამუშევარს მცირე კავშირი აქვს ვებ – ძიების თემასთან.

გამოცდილება აჩვენებს, რომ ნაწარმოების ყველაზე მკაცრი მოსამართლეები თავად სტუდენტები არიან. აქ მნიშვნელოვანია ფინალურ ეტაპზე, როდესაც შესრულებული სამუშაოს საჯარო პრეზენტაციაა, კონსტრუქციული მსჯელობის ორგანიზება. საკუთარი საქმიანობის და კოლეგების მუშაობის ღია შეფასება საშუალებას აძლევს ადამიანს ისწავლოს სწორად გაკეთება კომენტარის გაკეთებისას, დაადგინეთ ყველაზე საინტერესო დასკვნები დასრულებულ დავალებებში და ჩამოაყალიბოს საკუთარი შეფასების კრიტერიუმები.

პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ, შეჯამების შემდეგ, მნიშვნელოვანია მაღალი შედეგების მატერიალური და მორალური სტიმულირება.

ვებ – ძიების მაგალითები

ყველა სტუდენტი ადრე თუ გვიან უნდა დაიცვას თავისი კურსები, შემდეგ კი დისერტაცია. უფრო მეტიც, ყოველთვის არის უამრავი კითხვა, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს, ვიდრე პასუხები.

კაცობრიობის შიშების ტოპ 10-ში სიკვდილი მე -6 ადგილზეა, ხოლო საჯარო საუბრის შიში 1-ში.

ჩემ მიერ შემუშავებული ქვესტი, „თვითდასწავლება დისერტაციის დაცვაზე (რა თქმა უნდა) მუშაობის შესახებ“, ხელს შეუწყობს თავად სტუდენტური მუშაობის მომზადებისა და დაცვის ძირითადი ასპექტების გააზრებას.

სხვადასხვა ექსპერტი წარმოგიდგენთ თვალსაზრისს ასეთი მოვლენის შესახებ, როგორც სამუშაოების სახალხო დაცვა, აძლევს ყველას, ვისაც სურს რჩევა და რეკომენდაციები.

ქვესტი მონაწილეთა ამოცანაა განსაზღვრონ მათი როლი და შეიმუშაონ რეკომენდაციები, მოთხოვნები, რჩევა სტუდენტებისთვის, რომლებიც ემზადებიან თავიანთი სამუშაოს დასაცავად. ჩხრეკის ყველა მონაწილეს შედეგების შეჯამების შემდეგ მიიღებთ "თვითსწავლის სახელმძღვანელოს დისერტაციის დაცვაზე (რა თქმა უნდა) სამუშაოს", რომელსაც გამოიყენებენ კოლეჯის უფროსი სტუდენტები.

როლის არჩევისას, შეგიძლიათ ფოკუსირება მოახდინოთ თქვენს მიდრეკილებებზე, ინტერესებზე, ან პირიქით - სცადეთ თავი არაჩვეულებრივ სიტუაციაში.

ჩხრეკის მონაწილეთა როლები:

ფსიქოლოგი სპიკერის ფსიქოლოგიური, ემოციური მდგომარეობის პასუხისმგებლობა. მისი მთავარი ამოცანაა პრაქტიკული რჩევების მიცემა აგზნების დაძლევის შესახებ, მსმენელთა ყურადღების გაძლიერება. ასევე, ფსიქოლოგი გაარკვევს ზედმეტ ენობრივი საშუალებების გავლენას მეტყველების ზოგადი აღქმის შესახებ.

გამოწვევა დიზაინერი - მიეცით მითითებები ელექტრონული პრეზენტაციებისა და სახელმძღვანელოების შედგენის შესახებ.

ორატორი - მჭევრმეტყველების ოსტატი. მისი ამოცანაა გამოცდილების განზოგადება და უნარების გაზიარება.

რუსული ენის სპეციალისტი ის მოგცემთ რჩევებს ენის გამოხატვის საშუალებების გამოყენების შესახებ, გეტყვით მიღებულ მეტყველების შაბლონებს, რომლებიც გამოიყენება დისერტაციის დასაცავად (კურსი), გააფრთხილებს ხშირად გამოყენებული სიტყვების არასწორად გამოთქმაში.

რეფერენტი ყურადღებას ამახვილებს გამოსვლების შეფასების კრიტერიუმებზე, გვთავაზობს კომენტარების უარყოფითი გავლენის შემცირების ტექნიკას.

”გამოცდილი”წარმოგიდგენთ მასწავლებლების, კურსდამთავრებულთა და უფროსი სტუდენტების რჩევებს, რომლებმაც დაიცვეს თავიანთი პროექტები, გაზიარებენ ნიშანს და გაერთდებიან სტუდენტური ზღაპრებით.
მე ამ გეგმას ვთავაზობ წასვლა კოლეჯის პირველი კურსის სტუდენტებისთვის (ე.ი. ბავშვები, რომლებიც მე -9 კლასის შემდეგ ჩაბარდნენ საშუალო პროფესიულ სკოლებში და დღემდე სწავლობენ სკოლის სასწავლო გეგმის საგნებს). ეს საშუალებას გაძლევთ დივერსიფიკაცია მოახდინოთ საგანმანათლებლო პროცესზე და წინასწარ მოამზადოთ სტუდენტები თავიანთი საქმიანობის უახლოეს საზოგადოებრივ თავდაცვაში. აქცენტი იმაზე, რომ ჩვენ ვამზადებთ კოლეჯის უფროსკლასელებისთვის თვითშეფასების სახელმძღვანელოს, უფროსი სტუდენტების მოწვევა ფინალურ ეტაპზე (პროექტის შედეგების პრეზენტაცია) პირველკურსელებს აძლევს პასუხისმგებლობის გრძნობას წარმოდგენილი პროდუქტისთვის, მათი მუშაობის მნიშვნელობის შეგრძნება.

ამ ვებ – ძიების დეტალების ნახვა შეგიძლიათ ინტერნეტში: www.kbk-wq.h17.ru

ამჟამად მიმდინარეობს ახალი ვებ – ძიების ჩატარება მშობლიური მიწის შესახებ. ამ ქვესტილის როლებია: ისტორიკოსი, გეოგრაფი, ეკონომისტი, პოლიტიკოსი, ბიზნესმენი, ლეგენდების და ტრადიციების მცველი, ბიბლიოგრაფი ...

სხვადასხვა საგნების სტუდენტები სრულყოფილად სწავლობენ კალინინგრადსა და რეგიონს, მოიძიებენ და წარმოადგენენ ძალიან საინტერესო მასალებს. ამიტომ, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ნამუშევარი გავაერთიანოთ ერთ პროექტში.

დასასრულს, მინდა მიუთითოთ ბმულები რამდენიმე ვებ – სტუმარი. საკუთარი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ მხოლოდ რამდენიმე ასეთი ნამუშევრის ნახვით შეგიძლიათ ინსპირაციულად შექმნათ თქვენი საკუთარი პროექტი. მაგრამ ეს ნამუშევარი სასარგებლო და საინტერესოა, მართლაც გააქტიურებს საგანმანათლებლო საქმიანობას.

საიტის "სკოლის სექტორი" სტუმრების მაგალითები:

Pin
Send
Share
Send
Send